mip
Previous Next

מפה טופוגרפית הינה מפה ערוכה בקנה מידה נקוב, המראה את התכסית (כלל הפרטים המצויים על פני השטח; מבנים, כבישים, קירות, עמודים מסוגים שונים, עצים וכד'), התבליט (תיאור צורת פני הקרקע באמצעות מערכת של קווי גובה, נקודות גובה וקווי שבר אופייניים ) והתשתית הגיאודטית (נקודות בקרה, גבולות קדסטרליים של גושים וחלקות וכד') בשטח קרקע בגבולות אותה מפה.

מפות טופוגרפיות משמשות כבסיס לתכנון; מבנים, כבישים, גשרים, תשתיות תת-קרקעיות ועיליות ועד לתכנון עירוני כולל של שכונות חדשות וערים חדשות.

מפות טופוגרפיות נדרשות גם לקבלת היתרי בניה וכרקע לתכניות מתאר ארציות, מחוזיות, מקומיות ומפורטות (המוכרות יותר בכינוי תב"ע – תכנית בניין עיר). תשריט תכנית מתאר יוגש תמיד על רקע מפה טופוגרפית.

מדידה קרקעית הינה שיטת המדידה המדויקת ביותר להגדרת מיקומם של פרטי התכסית ולהגדרת פני השטח (התבליט). קנה-המידה (היחס בין גודל עצם במפה לגודלו האמיתי בשטח) האופייני למפה טופוגרפית ממדידה קרקעית הינו 1:250, אך גם מפות בקנה-מידה 1:500 ו- 1:100 נפוצות. ככל שקנה-המידה גדול יותר (מספר המכנה קטן יותר) המפה תהיה מפורטת יותר מצד אחד אך תכסה שטח קטן יותר מצד שני.

המדידה מבוצעת בשנים האחרונות באמצעות מערכות אלקטרוניות מדויקות, שהעיקריות שבהן הינן מקלטי GPS גיאודטיים מדויקים ותחנות Total Station המבצעות מדידה של כיוונים אופקיים ואנכיים ומרחקים. המדידה מבוצעת בשטח באמצעות צוותים מיומנים שקיבלו הכשרה מתאימה בתפעול ציוד המדידה, אך יותר מכך, בהבנת חשיבות ההגדרה הנכונה של המיקום האופקי והאנכי של הפרטים וביצוע המדידה באופן שישקף בצורה הטובה ביותר את השטח במציאות.

מערכות המדידה מאפשרות מדידת מיקום יחסי בדיוק של מילימטרים בודדים ומיקום מוחלט – ביחס לרשתות הבקרה הלאומיות, בדיוק של מילימטרים עד סנטימטרים בודדים.

לאחר שלב המדידה בשטח, קבצי הנתונים נפרקים ממערכות המדידה למחשב ועוברים עריכה ועיבוד. בשלב הראשון, מבוצע חישוב של קואורדינטות כל הנקודות שנמדדו; קואורדינטה Y (או E) – מזרחית, קואורדינטה X (או N) – צפונית וקואורדינטה H (או Z) – גובה. בשלב השני, נקודות המדידה נטענות לתוכנת שרטוט CAD (Computer Assisted Drawing), בה עורך התכנית מחבר קווים בין הנקודות, משייך את הסימונים המתאימים לנקודות, מבצע עריכה גרפית (צבעים, עוביי קווים ועוד), מחשב קווי גובה ומבצע את כל הפעולות הנדרשות ע"מ שהמפה תהיה מדויקת – מעל הכל, אך גם קריאה וברורה. 

מלבד פרטי התבליט והתכסית, המפה הטופוגרפית תכלול, בהתאם לצורך, שכבות מידע נוספות, כגון: גושים וחלקות, קווי זכות דרך, גבולות מגרשים בתב"ע, קווי בניין.

בסיום התהליך, מבוצעת הפקה של המפה ע"ג נייר ומבוצעת "אריזה" של כל הקבצים הנדרשים למזמין העבודה.

 

דוגמאות למיפוי טופוגרפי ומצבי ממדידה קרקעית :

pdfico מפה להיתר בניה בפתח-תקווה

pdfico מפה להיתר בניה למתקנים סולאריים באשתאול

pdfico מפה לתכנון כביש 4 - צומת הדסים

pdfico מפה לתכנון כביש 443 - צומת שילת

pdfico מפה לתכנון רחוב בוגרשוב בתל-אביב

pdfico מפת מעונות עובדים שדרות נורדאו בתל-אביב