tarmi
Previous Next

 

תכנית לצרכי רישום (בקיצור – תצ"ר) כהגדרתה בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ו – 2016, הינה "תכנית המגדירה גבולות מקרקעין ושטחיהם ותשריט, כמשמעותו בפרק ד' בחוק התכנון והבנייה, המהווה חלק ממסמכיה, משמש לצורכי רישום בשיטת רישום זכויות קניין, או רישום ראשון, או רישום בשיטת השטרות".

תכנית לצרכי רישום מציגה פעולות של איחוד וחלוקה של חלקות, בתחום גוש רישום אחד, ו/או העברה של חלקות מגוש לגוש, בהתאמה לתכניות תכנוניות, כגון; תכנית מתאר ארצית (תמ"א), תכנית תשתית לאומית (תת"ל), תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת. התכנית משמשת להסדרת חלוקת המקרקעין בהתאם לתכניות אלו באופן שיאפשר, בהמשך, לרשום את הבעלות בשטח הנכון של המקרקעין על שם הבעלים הנכון.

להכנת תכניות לצרכי רישום חשיבות קריטית בהסדרת המצב הקנייני של הקרקע - בייחוד במדינת ישראל, בה שטח הקרקעות קטן ומחירן גבוה מאוד. בין היתר, נושא זה קיבל המרצה משמעותית בשנים האחרונות מצד משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות, הפועלות לתיקון שנים של הזנחה ורישום קרקעות של כבישים ומסילות רכבת על שם המדינה. גם במשרד הבינוי והשיכון וברשות מקרקעי ישראל, המנהלים ומקדמים את עיקר הבניה בארץ, הכנת תצ"רים מהווה חלק בלתי נפרד מתפקידו של מודד האתר. זאת, מתוך הכרה של חשיבות התהליך להשגת המטרה הסופית – רישום מקרקעין מדויק, על שם הבעלים הנכון של הקרקע.

אי הכנת תכניות לצרכי רישום עשויה לגרום לקשיים רבים עבור בעלי דירות – בקבלת משכנתאות, בשלב מכירת הנכס ועוד; עבור חברות קבלניות – בהקפאת ערבויות ע"י המדינה; עבור חברות ממשלתיות, חברות קבלניות ומפעלים – בעיכוב היתרי בניה ו/או אכלוס; עבור המדינה – בחשיפה לתביעות משפטיות מצד בעלי קרקע שהופקעו מהם קרקעות; ועוד.

תהליך אופייני של פרויקט הכנת תכניות לצרכי רישום כולל:

 • הקמת רשת בקרה אופקית ואישורה במרכז למיפוי ישראל;
 • ביצוע מדידה – בדרך כלל גם מדידה פוטוגרמטרית וגם מדידה קרקעית של פרטים המהווים גבולות או סמוכים לגבולות;
 • הכנת רקע גושים וחלקות קיימים מנתוני המרכז למיפוי ישראל;
 • הכנת חלוקה חדשה על בסיס התכניות התכנוניות הרלוונטיות;
 • הכנת התצ"ר ועריכתו בהתאם לתקנים הנדרשים ע"י המרכז למיפוי ישראל;
 • אישור התצ"ר ע"י מזמין העבודה;
 • אישור התצ"ר ע"י רשות מקרקעי ישראל בקרקעות מדינה;
 • אישור התצ"ר ע"י הוועדה או הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה;
 • סימון גבולות מלא או חלקי בהתאם לצורך;
 • בקרה של התצ"ר ע"י המרכז למיפוי ישראל או ע"י מודד מבקר;
 • אישור התצ"ר ככשרה לרישום ע"י המרכז למיפוי ישראל.

לאחר אישור התצ"ר, מקבל מזמין העבודה תכנית כשרה לרישום חתומה ע"י המרכז למיפוי ישראל ומסמך הנקרא הודעת רישום / תיאור כללי של הקרקע. באמצעות שני מסמכים אלו, יכול מזמין העבודה להתקדם לשלב הסופי שהינו רישום המקרקעין – משימה שגם אותה יכול לבצע משרד המדידות.

 

דוגמאות לתכניות לצרכי רישום :

pdfico תצר תלמי אליהו

pdfico תצר כשר לרישום בפרויקט מסילת העמק

pdfico תצר כשר לרישום בפרויקט מחלף גולני

pdfico הסדר מקרקעין באילת - מפת גוש סופית